บัญชีผู้ใช้
กำลังเข้าระบบ โปรดรอสักครู่ค่ะ ...
ยังไม่เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก
×

MS Excel Advance

Professional Excel Advance Essential Workshop | มืออาชีพด้าน Excel พร้อม Workshop ใช้งานจริง

Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop

  • ผู้สอน: กษิติ พันธุ์ถนอม
  • ระดับหลักสูตร: Advanced
  • ระยะเวลา:
  • ราคา: ฿ 2,500.00

รายละเอียดหลักสูตร

มืออาชีพด้าน Excel พร้อม Workshop ใช้งานจริงด้วยการเติมทักษะ MS Excel ของคุณด้วย Advance Workshop ในโลกการทำงานจริง ครบเครื่องทุกการประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายงานในองค์กร เน้นการคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงาน Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา 50 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 5 ชั่วโมง 40 นาที
เทียบเท่าหลักสูตรอบรม Public / In-House / Live Training 12 ชั่วโมง

ราคา ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอน | เอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบนเพื่อดูหัวข้อสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร


แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสายงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้าน MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับทั่วไปมาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง(เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

dashboard excel

lookup

 เนื้อหาสอน (สามารถคลิกดูได้ที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบน)

บทที่ 1 - Logical Functions

01-01 - จัดการหลายเงื่อนไขด้วย Nested-IF
01-02 – เชื่อมเงื่อนไข “และ” “หรือ” ด้วย AND() , OR()
01-03 – แทนรหัส Index ด้วยฟังก์ชัน CHOOSE()

บทที่ 2 - อ้างอิงข้อมูลตารางด้วย Lookup Functions

02-01 – อ้างอิงข้อมูลอีกตารางด้วย VLOOKUP (Exact Match)
02-02 – ใช้ฟังก์ชัน TRIM() แก้ปัญหา space ที่เกิดขึ้นในข้อมูล
02-03 – VLOOKUP แบบหาค่าแบบช่วง (Approximate Match)
02-04 – VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลตรงกันบางส่วน (Partial Match)
02-05 - การ Lookup ข้อมูลด้วย INDEX และ MATCH Function (Part 1)    
02-06 - การ Lookup ข้อมูลด้วย INDEX และ MATCH Function (Part 2) 
02-07 – VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลหลายเงื่อนไขการค้น (Multiple Criteria)

บทที่ 3 - การจัดการ Error

03-01 – จัดการ Error ด้วยฟังก์ชัน IFERROR()

บทที่ 4 - สรุปผลข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Conditional SUM Functions

04-01 – ใช้ฟังก์ชัน SUMIF() และ AVERAGEIF() สรุปผลรวมตามเงื่อนไข
04-02 – ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF() นับจำนวนรายการตามเงื่อนไข
04-03 – การอ้างถึงเซลล์ใน Criteria ของฟังก์ชัน Conditional SUM
04-04 – การใช้ Wildcards (*) ในการเป็นเงื่อนไขตรงกัน “บางส่วน”
04-05 – การใช้ COUNTIFS() นับจำนวนรายการหลายเงื่อนไข
04-06 – การใช้ SUMIFS(), AVERAGEIFS() สรุปรายการหลายเงื่อนไข

บทที่ 5 - จัดการข้อมูลประเภทวันที่-เวลา (Date & Time)

05-01 – รู้จักข้อมูลวันที่และเวลา Date / Time ใน Excel
05-02 – ใช้ฟังก์ชัน WEEKDAY() หาวันประจำสัปดาห์จากวันที่
05-03 – ค้นหาวันทำการด้วย NETWORKDAYS() และ NETWORKDAYS.INTL() Function
05-04 - ค้นหาวันสิ้นสุดทำการด้วย WORKDAY() และ WORKDAY.INTL() Function
05-05 – คำนวณหาการวนรอบช่วงเวลา (เช่น หาอายุ) ด้วย DATEDIF()
05-06 – การคำนวณแบบเทียบหน่วยเวลาด้วยฟังก์ชัน DATE(), YEAR() MONTH(), DAY(), HOUR(), MINUTE()
05-07 – Workshop การใช้ฟังก์ชัน HOUR() และ MINUTE() ในการคำนวณหา OT จากส่วนต่างเวลา

บทที่ 6 - Custom Format และ SUBTOTAL()

06-01 – รู้จักการจัดรูปแบบตัวเลขด้วย Custom Format
06-02 – ใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL() สรุปผลตามการแสดงผลของ Filter

บทที่ 7 - การจัดการข้อความ (TEXT) ด้วยสูตร

07-01 – ฟังก์ชันเปลี่ยนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ
07-02 – แปลง Custom Format เป็นข้อความด้วย TEXT() Function
07-03 – ฟังก์ชัน FIND( ) และ SEARCH( ) บอกตำแหน่งตัวอักษร/ข้อความในเซลล์
07-04 – ดึงข้อความออกมาตามตำแหน่งโดยฟังก์ชัน MID()
07-05 – ดึงข้อความออกมาจากซ้ายและขวาสุดด้วย LEFT(), RIGHT()
07-06 – ฟังก์ชัน SUBSTITUTE() สำหรับแทนที่ข้อความในเซลล์
07-07 – Workshop การตัดแยกคำหน้า ชื่อ สกุลออกมาจากเซลล์
07-08 - การแก้ปัญหานำไฟล์ Excel ที่ gen จากระบบอื่นแล้ว Excel ไม่มองข้อมูลเป็นตัวเลข วันที่ หรือเวลา    
07-09 - การใช้ Flash Fill ในการจัดการข้อความ    

บทที่ 8 - การทำ List Box ด้วย Data Validation

08-01 – รู้จักคำสั่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)
08-02 – การทำ Input List Box ด้วย Data Validation
08-03 – การทำ List แบบ 2 ชั้นด้วยการ Define Name และ INDIRECT() function

บทที่ 9 - จัดรูปแบบข้อมูล Conditional Formatting ในรูปแบบใช้ Formula

PRE-01 - สร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
PRE-02 - การจัดการกฎและเงื่อนไขแบบต่าง ๆ (Manage Condition Rules)
09-03 – การทำ Highlight ทั้งรายการของตารางด้วย Conditional Formatting แบบ Formula

บทที่ 10 - การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart Dashboard

10-01 – สร้าง PIVOT Table สรุปผลข้อมูล Transactions บน Row / Column / Value
10-02 – การคำนวณค่า Value ใน PIVOT Table
10-03 – การตั้งค่า Option ของ PIVOT Table
10-04 – เพิ่มมุมมอง PIVOT Table ด้วยการ Duplicate Cache และแสดงรายการ Top 10
10-05 – รู้จัก Filter และการ Group Label ใน PIVOT Table
10-06 – สร้าง PIVOT Chart และจับ PIVOT Chart หลายตัวมาวางบน Dashboard
10-07 – การใช้ Slicer ทำ Inter Active Dashboard Inter Active Dashboard  

Table of Contents

Viewed
ระดับหลักสูตร
บทที่ 3 - การจัดการ Error

ราคา

Plan Name Price
ตลอดชีพ: ฿ 2,500.00

ผู้สอน

กษิติ พันธุ์ถนอม

วิทยากรและที่ปรึกษางานพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IT บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์งานด้านพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมสำนักงาน (MS Office) และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางมากว่า 15 ปี

ประวัติเต็ม (PDF Files)

Requirements

Others:

แนะนำสำหรับผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้งาน Excel มาก่อน สามารถทำแบบทดสอบก่อนเข้าเรียนได้ที่นี่ หรือสามารถเข้าไปดูหลักสูตรครบเครื่องการใช้งาน Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ ก่อนได้ครับ

มืออาชีพด้าน Excel พร้อม Workshop ใช้งานจริงด้วยการเติมทักษะ MS Excel ของคุณด้วย Advance Workshop ในโลกการทำงานจริง ครบเครื่องทุกการประยุกต์ใช้งานร่วมกับสายงานในองค์กร เน้นการคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูลและออกรายงาน Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา 50 บทเรียน | รวมระยะเวลาวีดีโอทั้งหมด 5 ชั่วโมง 40 นาที
เทียบเท่าหลักสูตรอบรม Public / In-House / Live Training 12 ชั่วโมง

ราคา ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT แล้ว) 
(หากท่านสนใจซื้อหลาย Account ในนามองค์กร (Corporate Account) สามารถกรอกข้อมูลลงฟอร์ม สำหรับทางเราเสนอราคากลับ คลิกที่นี่! )

หลักสูตรประกอบด้วยวีดีโอสอน | เอกสารอบรม PDF | ไฟล์ประกอบการอบรมที่อยู่ในเนื้อหาวีดีโอครบเครื่องพร้อมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ | เรียนจบหลักสูตรได้ใบประกาศ (Certificate) | เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุ มีเนื้อหาเพิ่มเติม อัพเดทอยู่ตลอด
มีวิทยากรพร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรได้ตลอดเวลา

สามารถคลิกที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบนเพื่อดูหัวข้อสอนทั้งหมดได้ครับ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร


แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสายงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้าน MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับทั่วไปมาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง(เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

dashboard excel

lookup

 เนื้อหาสอน (สามารถคลิกดูได้ที่แท็บ "หัวข้อ/เนื้อหา" ด้านบน)

บทที่ 1 - Logical Functions

01-01 - จัดการหลายเงื่อนไขด้วย Nested-IF
01-02 – เชื่อมเงื่อนไข “และ” “หรือ” ด้วย AND() , OR()
01-03 – แทนรหัส Index ด้วยฟังก์ชัน CHOOSE()

บทที่ 2 - อ้างอิงข้อมูลตารางด้วย Lookup Functions

02-01 – อ้างอิงข้อมูลอีกตารางด้วย VLOOKUP (Exact Match)
02-02 – ใช้ฟังก์ชัน TRIM() แก้ปัญหา space ที่เกิดขึ้นในข้อมูล
02-03 – VLOOKUP แบบหาค่าแบบช่วง (Approximate Match)
02-04 – VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลตรงกันบางส่วน (Partial Match)
02-05 - การ Lookup ข้อมูลด้วย INDEX และ MATCH Function (Part 1)    
02-06 - การ Lookup ข้อมูลด้วย INDEX และ MATCH Function (Part 2) 
02-07 – VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลหลายเงื่อนไขการค้น (Multiple Criteria)

บทที่ 3 - การจัดการ Error

03-01 – จัดการ Error ด้วยฟังก์ชัน IFERROR()

บทที่ 4 - สรุปผลข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Conditional SUM Functions

04-01 – ใช้ฟังก์ชัน SUMIF() และ AVERAGEIF() สรุปผลรวมตามเงื่อนไข
04-02 – ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF() นับจำนวนรายการตามเงื่อนไข
04-03 – การอ้างถึงเซลล์ใน Criteria ของฟังก์ชัน Conditional SUM
04-04 – การใช้ Wildcards (*) ในการเป็นเงื่อนไขตรงกัน “บางส่วน”
04-05 – การใช้ COUNTIFS() นับจำนวนรายการหลายเงื่อนไข
04-06 – การใช้ SUMIFS(), AVERAGEIFS() สรุปรายการหลายเงื่อนไข

บทที่ 5 - จัดการข้อมูลประเภทวันที่-เวลา (Date & Time)

05-01 – รู้จักข้อมูลวันที่และเวลา Date / Time ใน Excel
05-02 – ใช้ฟังก์ชัน WEEKDAY() หาวันประจำสัปดาห์จากวันที่
05-03 – ค้นหาวันทำการด้วย NETWORKDAYS() และ NETWORKDAYS.INTL() Function
05-04 - ค้นหาวันสิ้นสุดทำการด้วย WORKDAY() และ WORKDAY.INTL() Function
05-05 – คำนวณหาการวนรอบช่วงเวลา (เช่น หาอายุ) ด้วย DATEDIF()
05-06 – การคำนวณแบบเทียบหน่วยเวลาด้วยฟังก์ชัน DATE(), YEAR() MONTH(), DAY(), HOUR(), MINUTE()
05-07 – Workshop การใช้ฟังก์ชัน HOUR() และ MINUTE() ในการคำนวณหา OT จากส่วนต่างเวลา

บทที่ 6 - Custom Format และ SUBTOTAL()

06-01 – รู้จักการจัดรูปแบบตัวเลขด้วย Custom Format
06-02 – ใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL() สรุปผลตามการแสดงผลของ Filter

บทที่ 7 - การจัดการข้อความ (TEXT) ด้วยสูตร

07-01 – ฟังก์ชันเปลี่ยนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ
07-02 – แปลง Custom Format เป็นข้อความด้วย TEXT() Function
07-03 – ฟังก์ชัน FIND( ) และ SEARCH( ) บอกตำแหน่งตัวอักษร/ข้อความในเซลล์
07-04 – ดึงข้อความออกมาตามตำแหน่งโดยฟังก์ชัน MID()
07-05 – ดึงข้อความออกมาจากซ้ายและขวาสุดด้วย LEFT(), RIGHT()
07-06 – ฟังก์ชัน SUBSTITUTE() สำหรับแทนที่ข้อความในเซลล์
07-07 – Workshop การตัดแยกคำหน้า ชื่อ สกุลออกมาจากเซลล์
07-08 - การแก้ปัญหานำไฟล์ Excel ที่ gen จากระบบอื่นแล้ว Excel ไม่มองข้อมูลเป็นตัวเลข วันที่ หรือเวลา    
07-09 - การใช้ Flash Fill ในการจัดการข้อความ    

บทที่ 8 - การทำ List Box ด้วย Data Validation

08-01 – รู้จักคำสั่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)
08-02 – การทำ Input List Box ด้วย Data Validation
08-03 – การทำ List แบบ 2 ชั้นด้วยการ Define Name และ INDIRECT() function

บทที่ 9 - จัดรูปแบบข้อมูล Conditional Formatting ในรูปแบบใช้ Formula

PRE-01 - สร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
PRE-02 - การจัดการกฎและเงื่อนไขแบบต่าง ๆ (Manage Condition Rules)
09-03 – การทำ Highlight ทั้งรายการของตารางด้วย Conditional Formatting แบบ Formula

บทที่ 10 - การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart Dashboard

10-01 – สร้าง PIVOT Table สรุปผลข้อมูล Transactions บน Row / Column / Value
10-02 – การคำนวณค่า Value ใน PIVOT Table
10-03 – การตั้งค่า Option ของ PIVOT Table
10-04 – เพิ่มมุมมอง PIVOT Table ด้วยการ Duplicate Cache และแสดงรายการ Top 10
10-05 – รู้จัก Filter และการ Group Label ใน PIVOT Table
10-06 – สร้าง PIVOT Chart และจับ PIVOT Chart หลายตัวมาวางบน Dashboard
10-07 – การใช้ Slicer ทำ Inter Active Dashboard Inter Active Dashboard